Önümiň görkezilmegi

Kamada Power Battery, 56 ýurt üçin OEM ODM öý energiýa saklaýyş çözgütleri bilen üpjün edip, energiýa saklaýan batareýany öwrenmek we birinji derejeli zawodyň ösüşine gönükdirilen 15 ýyllyk tejribä eýe.Kamada güýç batareýasynyň esasy önüm seriýasy Güýç diwary Gün öýi litiý batteý, serwer rack batareýasy, golf arabasy batareýasy, RV batareýasy, HV batareýasy, elektron tigir batareýasy
  • serwer rack batareýasy
  • Hytaýda gün batareýasy zawody üçin 10kw elektrik diwary
  • 12v 100ah lifepo4 batareýa kamada power sla çalyşýan batareýa öndüriji Hytaý
  • 4
  • 2
  • 3

Has köp önüm

  • Iň gowy 10 litiý Ion batareýa öndürijileri Hytaý Kamada Power

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biz innowasiýa

“Kamada Power” -de biz diňe litiý batareýalaryny öndürijiler däl;energiýa landşaftyny üýtgetmek isleginiň netijesinde ýüze çykýan meseläni çözýän dinamiki topar.

 

Biz üýtgedýäris

Durnuklylyga we iň häzirki zaman tehnologiýalaryna üýtgewsiz ygrarlylyk bilen, dünýädäki öýler, kärhanalar we jemgyýetler üçin deňi-taýy bolmadyk energiýa saklaýyş çözgütlerini bermäge bagyşlanýarys.

 

Biz söwda hünärmenleri

Tejribeli söwda hünärmenleri hökmünde müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryna we kynçylyklaryna içgin düşünýäris.Önümlerimizi we hyzmatlarymyzy yzygiderli arassalap, kämillik derejesine ýetmäge çalyşýarys.Kamada Power bilen has ýagty, dowamly geljegi döretmekde bize goşulyň.

Kompaniýa habarlary

Kamada-Power-100kwh-Söwda-Energetika-Saklaýyş ulgamlary-002 [1]

Söwda energiýa saklaýyş ulgamlary amaly gollanmasy

Üýtgedilen energiýa landşaftyna we elektrik nyrhlarynyň özgertmelerine geçiş güýçlenýärkä, Kamada täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary ýuwaş-ýuwaşdan energiýa dolandyryşyny gowulandyrmak, iş çykdajylaryny azaltmak we indust üçin elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin esasy gural hökmünde kem-kemden ýüze çykýar ...

kamada litiý golf arabasynyň batareýalary

Custöriteleşdirilen golf arabasy batareýalary müşderi gollanmasy

Golfyň meşhurlygy artýarka, golf arabalary kurslary dowam etdirmek we oýunçylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýrylmaz gurallara öwrüldi.Netijede, bularyň esasy bölekleri bolup hyzmat edýän golf arabasynyň batareýalarynyň öndürijiligine we ygtybarlylygyna has köp üns berilýär ...