• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Habarlar

Habarlar

 • Söwda energiýa saklaýyş ulgamlary amaly gollanmasy

  Söwda energiýa saklaýyş ulgamlary amaly gollanmasy

  Üýtgedilen energiýa landşaftyna we elektrik nyrhlarynyň özgertmelerine geçiş güýçlenýärkä, Kamada täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary ýuwaş-ýuwaşdan energiýa dolandyryşyny gowulandyrmak, iş çykdajylaryny azaltmak we indust üçin elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin esasy gural hökmünde kem-kemden ýüze çykýar ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen golf arabasy batareýalary müşderi gollanmasy

  Custöriteleşdirilen golf arabasy batareýalary müşderi gollanmasy

  Golfyň meşhurlygy artýarka, golf arabalary kurslary dowam etdirmek we oýunçylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýrylmaz gurallara öwrüldi.Netijede, bularyň esasy bölekleri bolup hyzmat edýän golf arabasynyň batareýalarynyň öndürijiligine we ygtybarlylygyna has köp üns berilýär ...
  Koprak oka
 • Lityum RV batareýalaryny saýlamak we zarýad bermek

  Lityum RV batareýalaryny saýlamak we zarýad bermek

  Dynç alyş ulagyňyz (RV) üçin dogry litiý batareýasyny saýlamak, amatly öndürijiligi we uzak ömri üpjün etmek üçin möhümdir.Lityum batareýalary, esasanam litiý demir fosfat (LiFePO4) batareýalary, adaty gurşundan has köp artykmaçlygy sebäpli has meşhur boldy ...
  Koprak oka
 • 100Ah batareýa zarýad bermek üçin gün ölçegi gün paneli?

  100Ah batareýa zarýad bermek üçin gün ölçegi gün paneli?

  Köp adamyň durnukly energiýa çözgütlerine ýüz tutmagy bilen gün energiýasy meşhur we ygtybarly saýlama öwrüldi.Gün energiýasyny göz öňünde tutýan bolsaňyz, "100Ah batareýany zarýad bermek üçin gün paneli haýsy ululykda?"Bu gollanma anyk we giňişleýin maglumat berer ...
  Koprak oka
 • OEM batareýasy V ODM batareýasy näme?

  OEM batareýasy V ODM batareýasy näme?

  OEM batareýasy näme?OEM batareýasy enjamlarymyzy güýçlendirmekde we pudagyň dinamikasyny emele getirmekde möhüm rol oýnaýar.Batareýa öndürmek, önüm öndürmek ýa-da gündelik gyşarnyksyz tehnologiýa bilen gyzyklanýan her bir adam üçin olaryň çylşyrymlylygyna düşünmek zerurdyr ...
  Koprak oka
 • Uzak möhletli ammarda täjirçilik litiý-Ion batareýalarynyň peseliş derňewi

  Uzak möhletli ammarda täjirçilik litiý-Ion batareýalarynyň peseliş derňewi

  Uzak möhletli ammarda täjirçilik litiý-Ion batareýalarynyň peseliş derňewi.Lityum-ion batareýalary, ýokary energiýa dykyzlygy we netijeliligi sebäpli dürli pudaklarda zerur bolup durýar.Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen, esasanam uzaldylan ammar döwründe erbetleşýär ...
  Koprak oka
 • BESS ulgamy näme?

  BESS ulgamy näme?

  BESS ulgamy näme?Batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamlary (BESS), ygtybarly we täsirli energiýa saklamak mümkinçilikleri bilen elektrik toruny üýtgedýär.Uly batareýa ýaly hereket edýän BESS, ýokary netijeliligi we belli bolan köp batareýa öýjüklerinden (adatça litiý-ion) durýar ...
  Koprak oka
 • Batareýanyň C-reýtingi näme

  Batareýalar, smartfonlardan başlap, elektrik ulaglaryna çenli köp sanly häzirki zaman enjamlaryny işletmek üçin möhümdir.Batareýanyň işleýşiniň möhüm tarapy, zarýad we zarýad derejesini görkezýän C-reýtingdir.Bu gollanma batareýanyň C-reýtinginiň nämedigini, ähmiýetini, nädip etmelidigini düşündirýär
  Koprak oka
 • Natriý Ion batareýalary: Lityuma has gowy alternatiwa?

  Dünýä litiý-ion batareýalary bilen baglanyşykly daşky gurşaw we üpjünçilik kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, has durnukly alternatiwalary gözlemek güýçlenýär.Natriý ion batareýalaryny giriziň - energiýa saklanyşynda potensial oýun çalşygy.Natriý serişdeleri litiý bilen deňeşdirilende köp, bular ...
  Koprak oka
 • Batteryörite batareýa dizaýny: Haýsy aýratynlaşdyrmalar goldaýar?

  Batteryörite batareýa dizaýny: Haýsy aýratynlaşdyrmalar goldaýar?

  Customörite batareýa dizaýnyna isleg artýar.“Kamada Power” Hytaýda litiý ion akkumulýator öndürijileriniň iň gowy 10 öndürijisiniň biri hökmünde dürli pudaklaryň we müşderileriň dürli zerurlyklaryna çuňňur düşünýär.Maňa täsirli täsir edýän batareýa dizaýn çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris ...
  Koprak oka
 • Senagat enjamlary üçin ýörite batareýa üpjün edijileri

  Senagat enjamlary üçin ýörite batareýa üpjün edijileri.Senagat dünýäsinde güýç möhümdir, ýöne dogry batareýa çözgüdini tapmak gorkunç bolup biler.“Kamada Power” -de, senagat zerurlyklaryny çözmekde, iň ýokary öndürijilik üçin batareýa çözgütlerini taýýarlamakda ökde.Forkliftlerden AGV-lere çenli ...
  Koprak oka
 • Kamada Power All-In-One Gün energiýasy ulgamy gollanmasy

  Kamada Power All-In-One Gün energiýasy ulgamy gollanmasy

  Integrirlenen komponentler bilen “All-In-One” Gün energiýasy ulgamynyň bökdençsiz işlemegi Kamada Power All-In-One Gün energiýasy ulgamy inwertory, batareýalary we zarýad gözegçiligini ykjam we bitewi birlige birleşdirýär.Bu integrasiýa instally ýönekeýleşdirýär ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5