• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Biz hakda

Biz hakda

Kamada Power

Şençzhenen Kamada Elektron Co., Ltd. 2014-nji ýylda esaslandyryldy.Şençzhenen şäherindäki iň häzirki zaman önümçilik kärhanamyz, 200-den gowrak bagyşlanan hünärmenler toparymyz bilen bilelikde amallarymyzyň ähli ugurlarynda kämillige ygrarlydygymyzy görkezýär.

Şençzhenen Kamada Elektron Co., Ltd.-de, innowasiýa we ýokary hilli önümleri we tehnologiýalary üpjün etmek üçin güýçli global hyzmatdaşlygy ýola goýmaga bagyşlanýarys.OEM we ODM hyzmatlarymyz bilen, her bir müşderiniň özboluşly talaplarynyň iň takyklyk we hünär ussatlygy bilen ýerine ýetirilmegini üpjün edýäris.Şençzhenen Kamada Elektron Co., Ltd. bilen tapawudy başdan geçiriň - bu ýerde innowasiýa kämillik derejesine ýetýär.

Kamada elektrik batareýa zawody

Biz näme edýäris

Kamada Power döredilen gününden başlap, ýokary hilli, durnukly we ygtybarly batareýa önümlerini yzygiderli öndürmäge çalyşýan geljekki energiýa tehnologiýasyny öwrenmäge bagyşlandy.LifePO4 batareýalarymyz akylly golf arabalary, UPS ýokary kuwwatly energiýa saklaýyş ulgamlary, ýahta batareýasy, Balykçy gaýyk batareýasy, Forklift batareýasy, gurşun kislotasyny çalyşýan batareýa, öý energiýasy, HV batareýa, serwer rack batareýasy ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar. gün energiýasy ulgamlary, elektron welosiped batareýasy, howpsuzlyk aragatnaşyklary, göçme ykjam enjamlar we telekom.

 

“Kamada Power” batareýa çözgütleri aragatnaşyk önümleri, AGV / RGV ulgamlary, howpsuzlyk programmalary, yşyklandyryş önümleri, gezelenç awtoulaglary, forkliftler, golf arabalary, pes tizlikli elektrik ulaglary, akylly lukmançylyk kömegi, fotoelektrik energiýa saklaýyş, aragatnaşyk bazasy stansiýalary ýaly köp sanly pudagy öz içine alýar. , lukmançylyk enjamlary we ş.m.Üstünlige ygrarlylygymyz, dünýädäki esasy marka müşderileriniň ýokary öwgüsini gazandy.

Şahadatnama

Näme üçin Kamada Power Custom Lityum Ion Batareýasyny saýlaň

 

 

Biziň iş pelsepämiz

“Kamada Power” -de, global strategiki hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürip, geljege göz aýlaýarkak, aç-açan çemeleşýäris.Biziň wezipämiz düşnüklidir: müşderilere iň täze önümler we dünýä derejesindäki tehnologiýalar bilen üpjün etmek.OEM we ODM hyzmatlarynyň üsti bilen, her bir müşderiniň tapawutly talaplaryna laýyk çözgütleri üns bilen taýýarlaýarys.

 

 

Custöriteleşdirilen batareýa ulgamy

Öňdebaryjy batareýa amaly tehnologiýasyndan peýdalanyp, Kamada Power öňdebaryjy uniwersitetler bilen hususy eýeçilik tehnologiýalaryny bilelikde ösdürmek üçin hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Bu synanyşyklar, abraýly müşderilerimize ýöriteleşdirilen batareýa çözgütlerini bermek üçin düýpli esas döredýär.

Batareýanyň garry synagy
Lifepo4 batareýa zawody - Kamada güýji

 

 

 

Strategiki hyzmatdaşlyk

Kamada Power, Hytaý diňi, VARTA ýaly meşhur içerki we halkara kärhanalar bilen giň we dowamly hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Bu bileleşikleriň üsti bilen “Kamada Power” dünýä derejesinde ykrar edilen korporasiýalara litiý batareýasynyň amaly çözgütlerini berýär.

Tehniki merkez

“Kamada Power” ägirt uly hyzmat topary bilen buýsanýar we başdan başlap tehniki hyzmatyna çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, giňişleýin hyzmat zynjyryny döretdi.Gözleg we gözleg bölümimiz 80-den gowrak ylmy gözlegçini öz içine alýar, şol sanda elektrokimiýa, gaýtadan işlemek in engineeringenerçiligi, gurluş dizaýny, hil gözegçiligi we elektronika boýunça 30-dan gowrak hünärmen inersener.Dizaýn, önümçilik we önüm synagynda pudakda öňdebaryjy tejribe bilen deňsiz-taýsyz tehniki ussatlygy üpjün edýäris.

Hytaýda “Kamada Power Top 10 Lityum Ion” batareýa öndürijileri

Kamada Power Lityum ion Batareýa öndürijileri

Kamada güýçli batareýa sergisi

kamada kuwwatly litiý batareýa öndürijisi sergisi
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň