• Kamada rv lifepo4 batareýany çalyşmak

Biz bilen habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň

Kamada Power

Şençzhenen Kamada Elektron Co., Ltd.

Şu gün biziň bilen habarlaşyň!Biz siziň bilen işlemäge tolgunýarys!

Şençzhenen Kamada Elektronik Co.Ltd ajaýyp müşderi hyzmatyna buýsanýar, şonuň üçin özümizi birnäçe ugurda hödürleýäris.Bilimli wekillerimiziň biri bilen göni gürleşmegi makul bilýän bolsaňyz, telefon belgimize jaň edip bilersiňiz, soraglaryňyza ýa-da aladalaryňyza jogap bermäge şat bolarys.Käwagt biziň bilen telefon arkaly gürleşmegiň amatly bolman biljekdigine düşünýäris, şonuň üçin web sahypamyzda onlaýn aragatnaşyk formasy bar.Toparymyz, aragatnaşykda bolmak we aragatnaşyk formamyz arkaly alnan ähli soraglara öz wagtynda jogap bermek isleýär.

Bize e-poçta iberiň

kerry@kmdpower.com

Salgysy

4-nji bina, Maşaksuda ýokary tehnologiýaly senagat seýilgähi, Pingdi köçesi, Longgang etraby 518117, Şençzhenen, Guangdong, PR Hytaý.

Şençzhenen Kamada Elektronik Co.Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän doly litiý ion batareýasyny öndüriji.Her aýratyn ulgamyň zerurlyklaryna laýyk gelýän ýokary öndürijilikli we ygtybarly energiýa saklaýyş çözgütlerini taslamak we ösdürmek üçin OEM-ler bilen hyzmatdaşlykda ýöriteleşýäris.Biziň wezipämiz, müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary boljak we geljegi güýçlendirjek innowasiýa we ynkylap çözgütlerini bermek.Üýtgeşik baha tekliplerini döretmek, çylşyrymly meseleleri çözmek we hiliň kepili bilen deňi-taýy bolmadyk ygrarlylygy saklamak arkaly - her bir taslama zerurlygy üçin ideal hyzmatdaş bolmaga çalyşýarys.Öňümizdäki ýyllarda litiý batareýalary bilen işleýän tehnologiýa arkaly innowasiýa itergi berip, önüm öndürmekde dünýä liderleri hökmünde göz öňüne getirýäris!

Hytaýda iň gowy 10 litiý ion batareý öndürijisi - kamada güýji
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň