• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Haryt

 
 • Golf arabasynyň akkumulýator paketi üçin 60V 72V 50Ah 80Ah 100Ah Lityum LiFepo4 batareýasy

  Golf arabasynyň akkumulýator paketi üçin 60V 72V 50Ah 80Ah 100Ah Lityum LiFepo4 batareýasy

  1. Lityum demir fosfat batareýasy (LiFePO4).

  2. Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy.

  3. Zalymlyga ajaýyp garşylyk.

  4. 3% -den az öz-özüni boşatmak.

  5. Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak.

  6. Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan.

  7. Hil kepillendirilen5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti.

 • Kamada Power C&I Energiýa Saklaýyş CESS 215kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  Kamada Power C&I Energiýa Saklaýyş CESS 215kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  “Kamada Power” 215 kWt sagatlyk täjirçilik täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary birnäçe esasy artykmaçlyga eýe bolup, ony uly göwrümli energiýa dolandyryşy üçin özüne çekiji saýlaýar.Birinjiden, onuň ýokary energiýa kuwwaty ygtybarly ätiýaçlyk güýjüni we iň ýokary syrylmagyny üpjün edýär, energiýa çykdajylaryny azaldýar we netijeliligi ýokarlandyrýar.Ulgamyň ösen litiý-ion batareýa tehnologiýasy ýokary energiýa dykyzlygyny, uzak aýlawly ömri we pes tehniki hyzmaty hödürleýär, umumy berkligi we öndürijiligi ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, onuň modully dizaýny, ulalýan energiýa isleglerini kanagatlandyrmak üçin aňsat giňelmäge mümkinçilik berýän ulalmaga mümkinçilik berýär.Ulgam, şeýle hem, energiýa sarp edilişine real wagt gözegçiligi we optimizasiýany üpjün edip, akylly energiýa dolandyryş programma üpjünçiligini birleşdirýär.Ygtybarly howpsuzlyk aýratynlyklary we pudak standartlaryna laýyk gelmek bilen, bu energiýa saklaýyş çözgüdi, senagat we söwda şertlerinde energiýa çeşmelerini dolandyrmagyň ygtybarly, täsirli we dowamly usulyny üpjün edýär.

   

 • Kamada Power C&I Energiýa Saklaýjy CESS 100kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  Kamada Power C&I Energiýa Saklaýjy CESS 100kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  “Kamada Power 100 kWt” täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary, häzirki zaman sowadyş tehnologiýasyny ulanmak bilen, uly göwrümli energiýa dolandyryşyny deňsiz-taýsyz gurmak aňsatlygy bilen kesgitleýär.Bu ulgamlar güýçli ätiýaçlyk güýji we iň ýokary sakgal mümkinçilikleri bilen üpjün etmekde, energiýa çykdajylaryny netijeli azaltmakda ýokarydyr.Öňdebaryjy litiý-ion akkumulýator tehnologiýasy bilen ýangyç bilen, ajaýyp energiýa dykyzlygyny, dowamly ömrüň dowamlylygyny we dowamlylygyny we işleýşini üpjün edip, minimal tehniki talaplary hödürleýär.Olaryň modul dizaýny, ösýän energiýa talaplaryny bökdençsiz ýerine ýetirip, güýjüň ulalmagyny aňsatlaşdyrýar.Akylly energiýa dolandyryş programma üpjünçiligi bilen birleşdirilen bu ulgamlar, real wagt gözegçiligini we energiýa sarp edilişini optimizirlemäge, netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Gaty howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýän, elektrik we bökdençsiz energiýa üpjünçiligini we ep-esli tygşytlamagy üpjün edip, senagat we täjirçilik energiýa saklaýyş zerurlyklary üçin ygtybarly we dowamly çözgüt hödürleýär.

 • Kamada Powerwall natriý Ion batareýasy 10kWt üpjün ediji zawod öndürijileri

  Kamada Powerwall natriý Ion batareýasy 10kWt üpjün ediji zawod öndürijileri

  Kamada Powerwall Natriý ion batareýasy 10kWh, energiýa ätiýaçlyk zerurlyklaryňyzy üýtgetmek üçin döredilen innowasion energiýa saklaýyş çözgüdi.Iň täze natriý ion tehnologiýasy bilen bu batareýa ygtybarly öndürijiligi we çydamlylygy üpjün edýär.Çalt zarýad beriş ukyby we 10 000 sikl ygtybarly güýji üpjün edip, ýygy-ýygydan zarýad bermezden uzak wagtlap ätiýaçlyk güýjünden lezzet alyň.Residentialaşaýyş we täjirçilik sazlamalary üçin amatly, uzak wagtlap zerur enjamlary we enjamlary işletmäge ukyply ägirt uly saklaýyş kuwwatyny hödürleýär.Elektrik togunyň kesilmegi bilen hoşlaşyň we bu ygtybarly energiýa çözgüdi bilen has ýagty we dowamly geljegi kabul ediň.

 • Custöriteleşdirilen 24v Lifepo4 batareýa paketi 100ah 120Ah 150Ah 200Ah

  Custöriteleşdirilen 24v Lifepo4 batareýa paketi 100ah 120Ah 150Ah 200Ah

  RV-lerde, Golf araba ýahtalarynda, gün köçe çyralarynda, fotoelektrik energiýa saklaýyş ulgamlarynda, UPS we ş.m. giňden ulanylýan gurşun-kislotaly batareýalary çalyşmak.

  Uzyn aýlaw ömri

  Lighteňil agram, kiçi göwrüm

  Greenaşyl daşky gurşawy goramak hapalanmaz

  IP67 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän reýting

  Bir hatarda we meňzeşlikde ulanmak üçin goldaw

  Özbaşdak reňkler CE / UN38.3 / MSDS

   

  12.8V 100Ah litiý batareýasy üçin aýratynlyklar

  Funksiýa parametri
  Adaty mümkinçilikler
  100Ah
  Adaty naprýa .eniýe
  12V (omöriteleşdirilen 3.2V 12V 24V 36V 48V)
  Içerki garşylyk
  ≤22mΩ
  Sikl durmuşy
  > 5000
  Aýlar öz-özüňi boşatmak
  <3%
  Maglumatlary güýçlendirmek
  DC adaty zarýad naprýa .eniýesi
  14.6V
  Ölçegi
  328 * 172 * 243mm Ora-da özleşdirilen
  Maks rugsat berildi.Häzirki zarýad
  50Adc
  14.6V
  Açyş maglumatlary
  Üznüksiz akym akymy
  100A
  Maks rugsat berildi.tok akymy
  100A (opsiýa: 100Adc)
  Iş ýagdaýy
  Temperaturany güýçlendiriň
  0 ℃ 45 ℃ (32 ℉ 113 ℉) @ 60 ± 25% Otnositel çyglylyk
  Akymyň temperaturasy
  -20 ℃ 60 ℃ (-4 140 140 ℉) @ 60 ± 25% Otnositel çyglylyk
  Saklaýyş temperaturasy
  0 ℃ 40 ℃ (32 ℉ 104 ℉) @ 60 ± 25% Otnositel çyglylyk
  Daşky gurşawy goramak derejesi
  IP20
 • 10kWt batareýa güýji diwary Öý batareýasynyň saklanyşy

  10kWt batareýa güýji diwary Öý batareýasynyň saklanyşy

  “Kamada powerwall 10kwh” diwary oturdylan öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgasy, öý eýelerine günüň batareýasynyň ýa-da gyssagly öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgasy hökmünde ulanmak üçin elektrik energiýasyny saklamak mümkinçiligini hödürleýän akylly ýaşaýyş energiýa saklaýjy enjamdyr.Gyssagly güýç enjamy hökmünde özüne çekijiligine garamazdan, “Powerwall” ýerden gün ulgamy bolan öý eýelerine gündizine öndürýän güýjüni gijä çenli giňeltmek üçin ýerden döredildi.

  • Lityum demir fosfat batareýasy (LiFePO4).
  • Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy.
  • Zalymlyga ajaýyp garşylyk.
  • 3% -den az öz-özüni boşatmak.
  • Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak.
  • Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan.
  • Hil kepillendirilen 5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti.
  • Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler.
  • Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner.
 • 48V 200Ah 10kwh 5kwh Lityum Lifepo4 Batareýa Hemmesi bir gün saklaýyş ulgamynda gibrid ulgamyň içindäki inwertor

  48V 200Ah 10kwh 5kwh Lityum Lifepo4 Batareýa Hemmesi bir gün saklaýyş ulgamynda gibrid ulgamyň içindäki inwertor

  1.Göçürmek

  2. Uzak ömür we howpsuzlyk

  3. Gurmak we ulanmak aňsat

  4.Birnäçe iş tertibi

  5. Çalt we çeýe zarýad bermek

   

 • OEM 153.6V 100Ah HV batareýa gün batareýasy üçin litiý energiýa saklaýjy batareýa

  OEM 153.6V 100Ah HV batareýa gün batareýasy üçin litiý energiýa saklaýjy batareýa

  KMD Volokary woltly litiý ion batareýa paketi, ýokary woltly batareýa saklaýyş ulgamynyň iň soňky wersiýasy.Täze döredilen ulgam, gurnawçylar üçin gymmatly wagty tygşytlamak üçin aňsat birleşdirijini üpjün edýär.Ingygyndy ulgamy 5kWt-dan 30 kWt sagatda çeýe konfigurasiýalary üpjün edýär. 

  Volokary woltly gün batareýasy gün paneli bilen gurlan zarýad berilýän öý batareýasy ulgamy.Gün doganda, gün öýi işledip başlaýar.Jaý üçin goşmaça güýç gerek bolsa, jaý ony peýdaly setden çekip biler.

  HV batareýasy, gün panelleri öýüň sarp edişinden has köp elektrik öndürýän mahaly, gün bilen zarýad alýar.Volokary woltly batareýa, şol energiýany öý zerur bolýança saklaýar, meselem, gündizine gün öndürmeýän ýa-da elektrik togy kesilende kommunal tor işlemeýän wagty.

  Ertesi gün çykanda, gün ýokary woltly batareýa paketini güýçlendirýär, şonuň üçin arassa, täzelenip bilýän energiýa aýlawyňyz bolar.

 • Zawod diwary çuň sikl batareýasy Gün batareýasy Lifepo4 200Ah 24V litiý batareýasy oturdyldy

  Zawod diwary çuň sikl batareýasy Gün batareýasy Lifepo4 200Ah 24V litiý batareýasy oturdyldy

  1. Lityum demir fosfat batareýasy (LiFePO4).

  2. Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy.

  3. Zalymlyga ajaýyp garşylyk.

  4. 3% -den az öz-özüni boşatmak.

  5. Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak.

  6. Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan.

  7. Hil kepillendirilen5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti.

  8. Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler.

  9. Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner.

  10.10 kepillik.

  11.Sikl ömri 6000 @ 80%.

  12. allhli şahadatnama bilen.

  13. famoushli meşhur inwertor markasyna laýyk gelýär.

 • Hemmesi bir ulgamda saklanyp bilinýän batareýa 51.2V 500Ah 25kwh 200Ah 10kwh Gün litiý LiFePO4 batareýasy

  Hemmesi bir ulgamda saklanyp bilinýän batareýa 51.2V 500Ah 25kwh 200Ah 10kwh Gün litiý LiFePO4 batareýasy

  KMD 5kWh 10kWh 15kWh 20kWh Inverter bilen öýde Gün batareýasyny saklamak ulgamy batareýany saklaýyş ulgamynyň iň soňky wersiýasy.Täze döredilen ulgam, gurnawçylar üçin gymmatly wagty tygşytlamak üçin aňsat birleşdirijini üpjün edýär.Ackygyndy ulgamy 5.12kWt-dan 20.48 kWt sagatda çeýe konfigurasiýalary üpjün edýär.

  KMD Inverter bilen öýdäki gün batareýasyny saklaýyş ulgamy, gün paneli bilen gurlan zarýad berilýän öý batareýa ulgamy.Gün doganda, gün öýi işledip başlaýar.Jaý üçin goşmaça güýç gerek bolsa, jaý ony peýdaly setden çekip biler.

 • 51.2v 128V 100ah Serwer rack batareýasy 10kw 20kw Lifepo4 batareýasy

  51.2v 128V 100ah Serwer rack batareýasy 10kw 20kw Lifepo4 batareýasy

  Kamada 48V LifePO4 Rack serwer batareýasyrack oturdylan güýç üçin iň täze çözgütimizdir, ägirt uly maglumat merkezini işletmeli ýa-da öýüňizi garaşsyz garaşsyzlyk üçin gurmaly bolsaňyz, Kamada siziň jogabyňyzdyr!

  Batareýanyň bu iş güýji, 5kWh 10kWh arassa, ygtybarly energiýa berip, maglumat merkezleri we beýleki güýçli programmalar üçin ajaýyp.Onuň ýumşak dizaýny, enjamyň şemalyna öwrülip, ​​adaty enjam tekjelerine gaty laýyk gelýär.Şeýle hem, 2 sany Ethernet porty we LED woltmetr bar, şonuň üçin ösen BMS batareýaňyzy howpsuz we ygtybarly saklasa, energiýa sarp edişiňize aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz.

  Kiçijik bir kärhana, uly kärhana ýa-da torlaýyn öý eýesi bolsaňyzam, Kamada 48V rack serwer batareýasy bazardaky iň tygşytly we tygşytly LiFePO4 batareýalarynyň biri hökmünde wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlar!Kamada 48V rack serweriniň batareýasyny alyň

 • Öý energiýasyny saklamak üçin saklanyp bilinýän modul 51.2V 200Ah Hemmesi bir 10kwh 15kwh 20kwh Lifepo4

  Öý energiýasyny saklamak üçin saklanyp bilinýän modul 51.2V 200Ah Hemmesi bir 10kwh 15kwh 20kwh Lifepo4

  KMD 5kWh 10kWh 15kWh 20kWh Inverter bilen öýde Gün batareýasyny saklamak ulgamy batareýany saklaýyş ulgamynyň iň soňky wersiýasy.Täze döredilen ulgam, gurnawçylar üçin gymmatly wagty tygşytlamak üçin aňsat birleşdirijini üpjün edýär.Ackygyndy ulgamy 5.12kWt-dan 20.48 kWt sagatda çeýe konfigurasiýalary üpjün edýär.

  KMD Inverter bilen öýdäki gün batareýasyny saklaýyş ulgamy, gün paneli bilen gurlan zarýad berilýän öý batareýa ulgamy.Gün doganda, gün öýi işledip başlaýar.Jaý üçin goşmaça güýç gerek bolsa, jaý ony peýdaly setden çekip biler.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6