• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Önümler

10kWt batareýa güýji diwary Öý batareýasynyň saklanyşy

Gysga düşündiriş:

“Kamada powerwall 10kwh” diwary oturdylan öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgasy, öý eýelerine günüň batareýasynyň ýa-da gyssagly öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgasy hökmünde ulanmak üçin elektrik energiýasyny saklamak mümkinçiligini hödürleýän akylly ýaşaýyş energiýa saklaýjy enjamdyr.Gyssagly güýç enjamy hökmünde özüne çekijiligine garamazdan, “Powerwall” ýerden gün ulgamy bolan öý eýelerine gündizine öndürýän güýjüni gijä çenli giňeltmek üçin ýerden döredildi.

 • Lityum demir fosfat batareýasy (LiFePO4).
 • Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy.
 • Zalymlyga ajaýyp garşylyk.
 • 3% -den az öz-özüni boşatmak.
 • Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak.
 • Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan.
 • Hil kepillendirilen 5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti.
 • Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler.
 • Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner.

 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Powerwall üçin Kamada 10kWh batareýaÖý batareýasyny saklamak

  Powerwall öý batareýasyny saklamak üçin Kamada 10kWh batareýa, gün öý energiýasyny saklamak üçin ajaýyp.A derejeli Lifepo4 öýjüklerini ulanyp, diwara gurlan, 48V we 200Ah.6000+ çuň aýlaw bilen uzak möhletli ygtybarlylygy üpjün edýär.5kWh, 7.5kWh we 10kWh-dan saýlaňöý batareýasywariantlary.Kuwwatly 10kWh öý batareýasynda 100A iň ýokary zarýad, gorag üçin integrirlenen BMS we Growatt, Goode, Deye we SRNE inwertorlary bilen utgaşyklygy bar.Çydamlylygy üçin modully, ykjam dizaýn, aňsat gurnama we lazer kebşirlemekden lezzet alyň.Paralel 15 pakete çenli giňeldilip bilinýän we özleşdirilip bilinýän fotoelektrik energiýa saklaýyş ulgamlary.Ygtybarly şertlerde-de ygtybarly, ygtybarly işlemek üçin Kamada Power-a bil baglaň.

  10 KWt batareýany dolandyrmak ulgamy

  Kamada Power tarapyndan öndürilen 48V 200Ah 10 kWt batareýa Powerwall, gün energiýasyny saklaýyş ulgamlary üçin ýörite gurlan batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS).Adaty BMS dizaýnlaryndan tapawutlylykda, innowasiýa ulgamymyz, diňe amatly öndürijiligi we uzak ömri üpjün edýän gün programmalary üçin işlenip düzülendir.

  BMS toplumlaýyn aragatnaşyk protokollaryny bazardaky öňdebaryjy inwertor markalary bilen birleşdirýär, üznüksiz sazlaşyklylygy we güýçlendirilen durnuklylygy kepillendirýär.Bu ösen aýratynlyk diňe bir ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem batareýanyň ömrüni hem uzaldýar, öý eýelerine ygtybarly we çydamly energiýa saklaýyş çözgüdi berýär.

  “Kamada Power” -iň kömegi bilen, ýaşaýyş energiýasyny saklamagyň özboluşly talaplaryna laýyk gelýän iň täze tehnologiýalary bermek baradaky borçnamamyza ynanyp bilersiňiz.Gün öý energiýa ulgamyňyzyň öndürijiligini we ygtybarlylygyny gowulandyrmak üçin döredilen iň häzirki zaman BMS bilen tapawudymyzy başdan geçiriň.

  Öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgasy BMS (Batareýa dolandyryş ulgamy), batareýa ulgamynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmäge gönükdirilen hünär taýdan döredilen ulgam.BMS-iň esasy aýratynlyklary:

  • Temperaturanyň kesilmegi: Batareýanyň temperaturasy howpsuz aralykdan geçende, ulgam aşa howpuň döremeginiň öňüni almak üçin batareýanyň güýjüni awtomatiki kesýär.
  • Naprýa .eniýeniň kesilmegi: Batareýanyň naprýa .eniýesi howpsuzlyk çäginden geçensoň, BMS batareýany we töweregindäki enjamlary aşa wolt täsirinden goramak üçin zarýad beriş işini derrew kesýär.
  • Gysga zynjyrdan goramak: Batareýanyň gysga zynjyry bolan ýagdaýynda, BMS batareýanyň aşa köp bolmagy we enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin toky derrew kesýär.
  • Zarýadyň / zarýadyň kesilmegi.
  • Häzirki kesişiň üstünde: Batareýa zarýad berlende ýa-da zarýad berlende adaty bolmadyk ýokary tok ýüze çykanda, BMS batareýanyň aşa köp bolmagy we howpsuzlyk howpunyň öňüni almak üçin toky derrew kesýär.
  • Aragatnaşyk porty: RS232, RS485, Bluetooth (islege bagly), WiFi (islege görä), CAN (islege görä)

   

  10KWH öý batareýasynyň güýji diwary:

  Model Kuwwat diwary 10kWh LiFePO4 batareýa toplumy
  Potensial energiýasy 10,24 kWt
  Potensial Ah 200Ah
  Çyglylyk 5% ~ 95%
  Ulanylýan mümkinçilikler 9.7kWt
  Nominal naprýa .eniýe 51.2V
  Işleýiş naprýa .eniýesi 46.4V - 57,6V
  Maksimum zarýad bermek / zarýad bermek 90A @ 25 ℃ / 120A @ 25 ℃
  BMS Paralel ýagdaýda iň köp 15 batareýa
  Durmuş tigir sürmek (0,5C 25 ℃) 6000 aýlaw
  Kepillik KWt sagatda 10MWt
    5 ýyl
  Işleýiş temperaturasy 0 ℃ ~ + 50 ℃
  Saklaýyş temperaturasy -30 ℃ ~ + 60 ℃
  Agram 90KG
  Ölçegleri 552471248MM
  Giňeldilip bilner Paralelde iň ýokary 15PCS
  Şahadatnamalar MSDS, UN38.3, RoHS, IEC62619, UL
  Aragatnaşyk Gibrid inwertorlar üçin RS485, CAN ýa-da RS232

   

  Öýde elmydama 10KWH güýç diwary bilen ätiýaçlyk güýji bolmaly

  https://www.kmdpower.com/48v-51-2v-lifepo4-solar-battery-100ah-for-energy-power-storage-system-product/

  Çalt gurnama:
  Aboveokara seredip, batareýa birleşdiriji sim bilen işlenip, öý batareýalaryny oturtmak üçin amatly we gurnama gutarandan soň hemmesi owadan we ýönekeý.

  Berk we çydamly:
  diwara gurlan arka panel dizaýny, uly göwrümli dizaýn, has ýokary hilli materiallary ulanmak, diwara asmak has berk, ygtybarly we çydamlydyr.

  Ygtybarly we ygtybarly:
  “A Lifepo4” batareýa öýjügini, howpsuz, durnukly we ygtybarly, çuň aýlaw 6000 gezek, 5 ýyla çenli saklanyş möhletini saýlaň.

  Gowy utgaşyk:
  inwertorlaryň esasy markalaryna laýyk gelýär, inwertorlar bilen birleşdirmek we gurmak aňsat.

  Iň gowy baha:
  şol bir hil üçin iň gowy baha, şol bir baha üçin iň gowy baha.

  Özbaşdak düzülip bilner:
  Öý batareýasyny özleşdirmek zawodynyň 15 ýyllyk tejribesi, hünär tehniki hyzmat topary, zerurlyklaryňyza görä öý batareýasyny özleşdirmek çözgütleriniň doly toplumyny üpjün edip biler.Önümiňizi, gowşuryş wagtyňyzy kanagatlandyryň, iň oňat öý batareýasynyň çözgüdini almak üçin maksatly bazaryň girdejisini we hil jaýyny kanagatlandyryň;

   

  10 KWt batareýanyň esasy pursatlary

  • Lityum demir fosfat batareýasy (LiFePO4).
  • Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy.
  • Zalymlyga ajaýyp garşylyk.
  • 3% -den az öz-özüni boşatmak.
  • Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak.
  • Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan.
  • Hil kepillendirilen 5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti.
  • Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler.
  • Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň