• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

100Ah batareýa zarýad bermek üçin gün ölçegi gün paneli?

100Ah batareýa zarýad bermek üçin gün ölçegi gün paneli?

 

Köp adamyň durnukly energiýa çözgütlerine ýüz tutmagy bilen gün energiýasy meşhur we ygtybarly saýlama öwrüldi.Gün energiýasyny göz öňünde tutýan bolsaňyz, "100Ah batareýany zarýad bermek üçin gün paneli haýsy ululykda?"Bu gollanma, faktorlara düşünmäge we habarly karar bermäge kömek etmek üçin anyk we giňişleýin maglumat berer.

 

100Ah batareýa düşünmek

Batareýanyň esaslary

100Ah batareýa näme?

100Ah (Ampere-sagat) batareýa bir sagatda 100 amper tok ýa-da 10 amper 10 amper we ş.m. üpjün edip biler.Bu reýting batareýanyň umumy zarýad kuwwatyny görkezýär.

 

Gurşun-kislota vs. Lityum batareýalary

Gurşun-kislotaly batareýalaryň aýratynlyklary we laýyklygy

Gurşun-kislotaly batareýalar köplenç arzanlygy sebäpli ulanylýar.Şeýle-de bolsa, akymyň pes çuňlugy (DoD) bar we adatça 50% -e çenli çykarmak ygtybarlydyr.Diýmek, 100Ah gurşun-kislotaly batareýa 50Ah ulanyp boljak kuwwaty netijeli üpjün edýär.

Lityum batareýalarynyň aýratynlyklary we laýyklygy

12v 100ah litiý batareýa

12V 100Ah Lityum batareýasyhas gymmat bolsa-da, has ýokary netijeliligi we uzak ömri hödürläň.Adatça 80-90% -e çenli zyňylyp bilner, 100Ah litiý batareýany 80-90Ah çenli ulanyp bolýar.Uzak ýaşamak üçin ygtybarly çaklama 80% DoD.

 

Akymyň çuňlugy (DoD)

DoD batareýanyň kuwwatynyň näçeräk ulanylandygyny görkezýär.Mysal üçin, 50% DoD batareýanyň kuwwatynyň ýarysynyň ulanylandygyny aňladýar.DoD näçe ýokary bolsa, batareýanyň ömri gysga bolar, esasanam gurşun-kislotaly batareýalarda.

 

100Ah batareýanyň zarýad talaplaryny hasaplamak

Energiýa talaplary

100Ah batareýa zarýad bermek üçin zerur energiýany hasaplamak üçin, batareýanyň görnüşini we DoD-ny göz öňünde tutmaly.

Gurşun-kislotaly batareýanyň energiýa talaplary

50% DoD bilen gurşun-kislotaly batareýa üçin:
100Ah \ 12V \ gezek 0,5 = 600Wh

Lityum batareýasynyň energiýa talaplary

80% DoD bolan litiý batareýasy üçin:
100Ah \ 12V \ gezek 0.8 = 960Wh

Iň ýokary gün sagatlarynyň täsiri

Locationeriňizdäki gün şöhlesiniň mukdary gaty möhümdir.Orta hasap bilen, ýerleriň köpüsine günde takmynan 5 sagat gün bolýar.Bu san geografiki ýerleşişine we howa şertlerine baglylykda üýtgäp biler.

 

Dogry Gün paneliniň ululygyny saýlamak

Parametrler:

 1. Batareýanyň görnüşi we kuwwaty: 12V 100Ah, 12V 200Ah
 2. Akymyň çuňlugy (DoD): Gurşun-kislotaly batareýalar üçin 50%, litiý batareýalary üçin 80%
 3. Energiýa talaplary (Wh): Batareýanyň kuwwatyna we DoD-a esaslanýar
 4. Iň ýokary gün sagatlary: Günde 5 sagat hasaplanýar
 5. Gün paneliniň netijeliligi: 85% diýlip çaklanylýar

Hasaplama:

 • 1-nji ädim: Talap edilýän energiýany hasaplaň (Wh)
  Energiýa zerur (Wh) = Batareýanyň kuwwaty (Ah) x naprýa .eniýe (V) x DoD
 • 2-nji ädim: Gerekli gün paneliniň çykyşyny hasaplaň (W)
  Gerekli Gün çykarylyşy (W) = Energiýa zerur (Wh) / Iň ýokary gün sagatlary (sagat)
 • 3-nji ädim: Netijelilik ýitgilerini hasaba alyň
  Düzedilen Gün çykyşy (W) = Gerekli Gün çykyşy (W) / netijelilik

Salgy Gün paneliniň ululygyny hasaplamak tablisasy

Batareýanyň görnüşi Potensial (Ah) Naprýa .eniýe (V) DoD (%) Energiýa zerur (Wh) Iň ýokary gün sagatlary (sagatlar) Gerekli Gün çykyşy (W) Düzedilen Gün çykyşy (W)
Gurşun-kislotasy 100 12 50% 600 5 120 141
Gurşun-kislotasy 200 12 50% 1200 5 240 282
Lityum 100 12 80% 960 5 192 226
Lityum 200 12 80% 1920 5 384 452

Mysal:

 1. 12V 100Ah gurşun-kislotaly batareýa:
  • Energiýa zerur (Wh): 100 x 12 x 0,5 = 600
  • Gerekli gün çykyşy (W): 600/5 = 120
  • Düzedilen Gün çykyşy (W): 120 / 0.85 ≈ 141
 2. 12V 200Ah gurşun-kislotaly batareýa:
  • Energiýa zerur (Wh): 200 x 12 x 0,5 = 1200
  • Gerekli Gün çykyşy (W): 1200/5 = 240
  • Düzedilen Gün çykyşy (W): 240 / 0.85 ≈ 282
 3. 12V 100Ah litiý batareýasy:
  • Energiýa zerur (Wh): 100 x 12 x 0.8 = 960
  • Gerekli gün çykyşy (W): 960/5 = 192
  • Düzedilen Gün çykyşy (W): 192 / 0.85 ≈ 226
 4. 12V 200Ah litiý batareýasy:
  • Energiýa zerur (Wh): 200 x 12 x 0.8 = 1920
  • Gerekli Gün çykyşy (W): 1920/5 = 384
  • Düzedilen Gün çykyşy (W): 384 / 0.85 ≈ 452

Amaly teklipler

 • 12V 100Ah gurşun-kislotaly batareýa üçin: Iň azyndan 150-160W gün panelini ulanyň.
 • 12V 200Ah gurşun-kislotaly batareýa üçin: Iň azyndan 300W gün panelini ulanyň.
 • 12V 100Ah litiý batareýasy üçin: Iň azyndan 250W gün panelini ulanyň.
 • Üçin12V 200Ah litiý batareýasy: Iň azyndan 450W gün panelini ulanyň.

Bu tablisada dürli batareýa görnüşlerine we kuwwatyna baglylykda zerur gün paneliniň ululygyny kesgitlemegiň çalt we täsirli usuly bar.Adaty şertlerde netijeli zarýad bermek üçin gün energiýa ulgamyňyzy optimallaşdyryp bilersiňiz.

 

Dogry zarýad gözegçisini saýlamak

PWM vs. MPPT

PWM (impuls giňligi modulýasiýa) dolandyryjylary

PWM dolandyryjylary has gönümel we has arzan, olary kiçi ulgamlar üçin amatly edýär.Şeýle-de bolsa, MPPT dolandyryjylary bilen deňeşdirilende has az netijelidir.

MPPT (Maksimum güýç nokady yzarlamak) dolandyryjylary

MPPT dolandyryjylary, gün panellerinden iň ýokary güýji çykarmak üçin sazlaşykly bolansoň, has ýokary çykdajylara garamazdan has uly ulgamlar üçin ideal bolýar.

Dolandyryjyny ulgamyňyz bilen gabat getirmek

Zarýad gözegçiligini saýlanyňyzda, gün paneliňiziň we batareýa ulgamyňyzyň naprýa .eniýesine we häzirki talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Iň amatly öndürijilik üçin, gözegçilik ediji gün panelleri tarapyndan öndürilen iň ýokary tok bilen işlemäge ukyply bolmaly.

 

Gün panelini oturtmak üçin amaly pikirler

Howa we kölege faktorlary

Howanyň üýtgemegine ýüzlenmek

Howa şertleri gün paneliniň çykyşyna ep-esli derejede täsir edip biler.Bulutly ýa-da ýagyşly günlerde gün panelleri az güýç öndürýär.Muny azaltmak üçin, yzygiderli işlemegi üpjün etmek üçin gün paneli massiwini birneme ulaldyň.

Bölekleýin kölege bilen iş salyşmak

Bölekleýin kölege gün panelleriniň netijeliligini düýpgöter peseldip biler.Panelleri günüň köpüsinde päsgelçiliksiz gün şöhlesini alýan ýerde gurmak gaty möhümdir.Aýlanyp geçýän diodlary ýa-da mikroinverterleri ulanmak kölegäniň täsirini azaltmaga hem kömek edip biler.

 

Gurnamak we hyzmat etmek boýunça maslahatlar

Gün panelleriniň optimal ýerleşdirilmegi

Gün panelini gün şöhlesini ýokarlandyrmak üçin giňligiňize laýyk burçda günorta tarapdaky üçekde (Demirgazyk ýarym şarda) guruň.

Yzygiderli hyzmat etmek

Iň amatly öndürijiligi saklamak üçin panelleri arassa we galyndylardan boş saklaň.Hemme zadyň dogry işleýändigine göz ýetirmek üçin simleri we birikmeleri yzygiderli barlaň.

 

Netije

100Ah batareýany netijeli zarýad bermek üçin dogry ölçegli gün paneli we zarýad gözegçiligini saýlamak möhümdir.Batareýanyň görnüşini, akymyň çuňlugyny, ortaça günüň iň ýokary sagadyny we beýleki faktorlary göz öňünde tutup, gün energiýa ulgamyňyzyň energiýa zerurlyklaryny netijeli kanagatlandyryp bilersiňiz.

 

Sorag-jogap

100W gün paneli bilen 100Ah batareýany zarýad almak näçe wagt alýar?

100W gün batareýasy bilen 100Ah batareýa zarýad bermek, batareýanyň görnüşine we howa şertlerine baglylykda birnäçe gün alyp biler.Has ýokary zarýad bermek üçin has ýokary watt paneli maslahat berilýär.

100Ah batareýa zarýad bermek üçin 200W Gün panelini ulanyp bilerinmi?

Hawa, 200W gün paneli 100Ah batareýany 100W panelden has täsirli we has çalt zarýad berip biler, esasanam iň amatly gün şertlerinde.

Zarýad berijiniň haýsy görnüşini ulanmaly?

Has kiçi ulgamlar üçin PWM kontrolleýeri ýeterlik bolup biler, ýöne has uly ulgamlar ýa-da netijeliligi ýokarlandyrmak üçin MPPT gözegçilik ediji maslahat berilýär.

Bu makalada görkezilen görkezmelere eýerip, habarly karar berip bilersiňiz we gün energiýasy ulgamyňyzyň hem täsirli we ygtybarlydygyny üpjün edip bilersiňiz.


Iş wagty: Iýun-05-2024