• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Lityum RV batareýalaryny saýlamak we zarýad bermek

Lityum RV batareýalaryny saýlamak we zarýad bermek

 

Dynç alyş ulagyňyz (RV) üçin dogry litiý batareýasyny saýlamak, amatly öndürijiligi we uzak ömri üpjün etmek üçin möhümdir.Lityum batareýalary, esasanam litiý demir fosfat (LiFePO4) batareýalary, adaty gurşun-kislota batareýalaryndan köp artykmaçlygy sebäpli has meşhur boldy.Saýlama prosesine we dogry zarýad beriş usullaryna düşünmek, RV-de litiý batareýalarynyň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin zerurdyr.

12v-100ah-litiý-batareýa-kamada-kuwwat2-300x238

 

12v 100ah litiý rv batareýa

Awtoulag synpy A synp B synp C synp 5-nji tigir Oýunjak Hauler Syýahat treýleri Pop-up
Ulagyň beýany Öýüň ähli amatlygy bolan uly motorly jaýlarda iki ýatylýan otag ýa-da hammam, doly aşhana we ýaşaýyş meýdany bolup biler.Öý batareýalary gün / generator bilen birleşdirilip, ähli ulgamlary işledip biler. Açyk başdan geçirmeler we dynç alyş üçin ýöriteleşdirilen içerki awtoulagly awtoulag.Topokarda ýa-da gün panellerinde goşmaça ammar bolup biler. Winil ýa-da alýumin daşky görnüşli awtoulag ýa-da kiçi ýük awtoulag şassisi.Şassi çarçuwasynyň üstünde gurlan ýaşaýyş ýerleri. 5-nji tigir ýa-da Kingpin görnüşleri, çekilmeli motorly däl tirkeglerdir.Adatça uzynlygy 30 fut ýa-da ondanam uzyn. ATV ýa-da motosikl üçin yzky açylýan derwezesi bolan çekiji gysgyç ýa-da 5-nji tigirli tirkeg.ATV we ş.m. içerde ýüklenende mebel diwarlarda we potolokda akylly gizlenýär.Bu tirkegleriň uzynlygy 30 fut ýa-da ondanam uzyn bolup biler. Dürli uzynlykdaky syýahat tirkegleri.Kiçijikleri awtoulaglar bilen çekip bolýar, ýöne has ulusy (40 futa çenli) has uly ulaga degmeli. Çadyryň ýokarsy bolan kiçi tirkegler gaty tirkeg bazasyndan uzalýar ýa-da çykýar.
Adaty güýç ulgamy AGM batareýalarynyň banklary bilen işleýän 36 ~ 48 wolt ulgam.Täze ýokary spektrli modeller adaty litiý batareýalary bilen gelip biler. AGM batareýalarynyň banklary bilen işleýän 12-24 wolt ulgam. AGM batareýalarynyň banklary bilen işleýän 12 ~ 24 wolt ulgam. AGM batareýalarynyň banklary bilen işleýän 12 ~ 24 wolt ulgam. AGM batareýalarynyň banklary bilen işleýän 12 ~ 24 wolt ulgam. AGM batareýalarynyň banklary bilen işleýän 12 ~ 24 wolt ulgam. U1 ýa-da Group 24 AGM batareýalary bilen işleýän 12 wolt ulgamy.
Maksimum tok 50 amp 30 ~ 50 amp 30 ~ 50 amp 30 ~ 50 amp 30 ~ 50 amp 30 ~ 50 amp 15 ~ 30 amp

 

Näme üçin Lityum RV batareýalaryny saýlamaly?

RV litiý batareýasyAdaty gurşun-kislota batareýalaryndan birnäçe täsirli artykmaçlygy hödürläň.Bu ýerde, köp RV eýeleri üçin litiý batareýalaryny ileri tutýan esasy peýdalary öwrenýäris.

Has köp ulanylýan güýç

Lityum batareýalary, çykaryş tizligine garamazdan, kuwwatynyň 100% -ini ulanmak ukybyny üpjün edýär.Munuň tersine, gurşun-kislotaly batareýalar ýokary çykaryş nyrhlarynda diňe kesgitlenen kuwwatynyň 60% -ini üpjün edýär.Diýmek, ätiýaçda ýeterlik kuwwatyň bardygyny bilip, ähli elektronikalaryňyzy litiý batareýalary bilen ynamly işledip bilersiňiz.

Maglumatlary deňeşdirmek: Highokary zarýad nyrhlarynda ulanylýan kuwwat

Batareýanyň görnüşi Ulanylýan kuwwat (%)
Lityum 100%
Gurşun-kislotasy 60%

Örän ygtybarly himiýa

Lityum demir fosfat (LiFePO4) himiýasy häzirki wagtda bar bolan iň ygtybarly litiý himiýasydyr.Bu batareýalara artykmaç zarýad bermek, aşa köp zarýad bermek, aşa gyzgynlyk we gysga utgaşma ýagdaýlaryndan goraýan ösen Gorag Zynjyry Moduly (PCM) girýär.Bu RV programmalary üçin ýokary derejeli howpsuzlygy üpjün edýär.

Uzak ömür

Lityum RV batareýalary gurşun-kislota batareýalaryna garanyňda 10 esse uzyn sikl ömrüni hödürleýär.Bu uzaldylan ömri, her sikl üçin çykdajylary ep-esli azaldar, ýagny litiý batareýalaryny ýygy-ýygydan çalyşmaly bolarsyňyz.

Sikl durmuşy deňeşdirme:

Batareýanyň görnüşi Orta sikl ömri (sikller)
Lityum 2000-5000
Gurşun-kislotasy 200-500

Has çalt zarýad bermek

Lityum batareýalary gurşun-kislota batareýalaryndan dört esse çalt zarýad alyp biler.Bu netijelilik, batareýany ulanmak bilen has köp wagt sarp edýär we zarýad berilmegine garaşmak üçin az wagt sarp edýär.Mundan başga-da, litiý batareýalary RV-iň setden daşgary mümkinçiliklerini ýokarlandyryp, gün panellerinden energiýany tygşytly saklaýar.

Wagt deňeşdirmesi:

Batareýanyň görnüşi Zarýad beriş wagty (sagat)
Lityum 2-3
Gurşun-kislotasy 8-10

.Eňil

Lityum batareýalarynyň agramy gurşun-kislotaly batareýalardan 50-70% az.Has uly RV-ler üçin bu agramy azaltmak, ýangyjyň netijeliligini we işleýşini gowulandyryp, 100-200 funt tygşytlap biler.

Agramy deňeşdirmek:

Batareýanyň görnüşi Agramy azaltmak (%)
Lityum 50-70%
Gurşun-kislotasy -

Çeýe gurnama

Lityum batareýalary çeýe gurnama opsiýalaryny we aňsat konfigurasiýany hödürläp, dik ýa-da olaryň gapdalynda gurup bolýar.Bu çeýeligi, RV eýelerine elýeterli ýerden has köp peýdalanmaga we batareýalaryny gurnamaga mümkinçilik berýär.

Gurşun kislotasy üçin damja çalyşmagy

Lityum batareýalary BCI standart ölçeglerinde bar we gurşun-kislotaly batareýalary gönüden-göni çalşyp ýa-da täzeläp biler.Bu litiý batareýalaryna geçişi göni we kynçylyksyz edýär.

Öz-özüňi peseltmek

Lityum batareýalary öz-özünden akdyryş tizligine eýe bolup, aladasyz saklamagy üpjün edýär.Möwsümleýin ulanmak bilen hem batareýaňyz ygtybarly bolar.Lityum batareýalarynyň hemmesi üçin açyk zynjyr naprýa .eniýesini (OCV) her alty aýdan bir gezek barlamagy maslahat berýäris.

Bejerişsiz

Plagin we oýnamak dizaýnymyz hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär.Batteryönekeý batareýany birikdiriň, gitmäge taýýardyňyz - suw bilen doldurmagyň zerurlygy ýok.

Lityum RV batareýasyna zarýad bermek

RV-ler batareýalary zarýad bermek üçin dürli çeşmeleri we usullary ulanýarlar.Bulara düşünmek, litiý batareýasyny gurnamagyňyzdan has köp peýdalanmaga kömek edip biler.

Zarýad beriş çeşmeleri

 • Kenar güýji:RV-ni tok rozetkasyna birikdirmek.
 • Generator:Batareýany güýçlendirmek we zarýad bermek üçin generator ulanmak.
 • Gün:Kuwwat we batareýa zarýad bermek üçin gün massiwini ulanmak.
 • Alternator:RV-iň hereketlendirijisi bilen batareýany güýçlendirmek.

Zarýad beriş usullary

 • Çekiş zarýadlary:Pes hemişelik tok zarýady.
 • Floüzýän zarýad:Häzirki çäklendirilen hemişelik naprýa .eniýede zarýad bermek.
 • Köp basgançakly zarýad ulgamlary:Üznüksiz tokda köp zarýad bermek, hemişelik naprýa ateniýede siňdiriş zarýady we 100% zarýad ýagdaýyny (SoC) saklamak üçin ýüzýän zarýad.

Häzirki we naprýa .eniýe sazlamalary

Tok we naprýa .eniýe sazlamalary möhürlenen gurşun kislotasy (SLA) bilen litiý batareýalarynyň arasynda birneme tapawutlanýar.SLA batareýalary, adatça, kesgitlenen kuwwatynyň 1/10-dan 1/3-i toklarda zarýad alýarlar, litiý batareýalary bolsa bahalandyrylan kuwwatynyň 1/5-den 100% -ine zarýad berip, has çalt zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

Zarýad sazlamalaryny deňeşdirmek:

Parametr SLA batareýasy Lityum batareýasy
Häzirki zarýad 1/10-dan 1/3-e çenli kuwwat Kuwwatlylygynyň 1/5-den 100% -ine çenli
Absorbsiýa naprýa .eniýesi Meňzeş Meňzeş
Floüzýän naprýa .eniýe Meňzeş Meňzeş

Ulanyljak zarýad berijileriň görnüşleri

SLA we litiý demir fosfat batareýalary üçin zarýad beriş profilleri barada ep-esli maglumat bar.RV zarýad beriş ulgamlary dürli-dürli bolsa-da, bu gollanma ahyrky ulanyjylar üçin umumy maglumatlary berýär.

Lityum vs. SLA güýçlendirijileri

Lityum demir fosfatyň saýlanmagynyň sebäpleriniň biri, SLA batareýalaryna naprýa .eniýe meňzeşligi - litiý üçin 12,8V, SLA üçin 12V bilen deňeşdirilende, deňeşdirip boljak zarýad profiline sebäp bolýar.

Naprýa .eniýäni deňeşdirmek:

Batareýanyň görnüşi Naprýa .eniýe (V)
Lityum 12.8
SLA 12.0

Lityuma mahsus zarýad berijileriň artykmaçlyklary

Lityum batareýalarynyň artykmaçlyklaryny hasam artdyrmak üçin, litiýa mahsus zarýad berijini täzelemegi maslahat berýäris.Bu has çalt zarýad bermegi we umumy batareýanyň saglygyny üpjün eder.Şeýle-de bolsa, SLA güýçlendirijisi has haýal bolsa-da litiý batareýasyny zarýad alar.

Sulfasiýa tertibinden gaça durmak

Lityum batareýalary SLA batareýalary ýaly ýüzýän zarýad talap etmeýär.Lityum batareýalary 100% SoC-de saklanmazlygy makul bilýär.Eger litiý batareýasynyň gorag zynjyry bar bolsa, 100% SoC-de zarýad kabul etmegi bes eder, ýüzýän zarýadlaryň zaýalanmagyna sebäp bolmaz.Sulfasiýa re withimi bilen zarýad berijileri ulanmakdan gaça duruň, sebäbi litiý batareýalaryna zeper ýetirip biler.

Lityum batareýalaryny seriýa ýa-da parallel zarýad bermek

RV litiý batareýalaryny yzygiderli ýa-da paralel zarýad berende, beýleki batareýa simleri ýaly şuňa meňzeş amallary ýerine ýetiriň.Bar bolan RV zarýad ulgamy ýeterlik bolmaly, ýöne litiý zarýad berijiler we inwertorlar öndürijiligi optimizirläp biler.

Seriýa zarýad bermek

Seriýa baglanyşyklary üçin, ähli batareýalardan 100% SoC-den başlaň.Seriýadaky naprýa .eniýe üýtgäp biler we islendik batareýa gorag çäginden ýokary bolsa, beýleki batareýalarda gorag döredip, zarýad bermegi bes eder.Seriýa birikmesiniň umumy naprýa .eniýesini zarýad bermäge ukyply güýçlendiriji ulanyň.

Mysal: Seriýa zarýad naprýa .eniýesini hasaplamak

Batareýalaryň sany Jemi naprýa .eniýe (V) Zarýad beriş naprýa .eniýesi (V)
4 51.2 58.4

Parallel zarýad

Paralel birikmeler üçin batareýalary umumy bahanyň 1/3 C derejesinde zarýad beriň.Mysal üçin, paralel dört 10 Ah batareýa bilen, 14 amp-da zarýad berip bilersiňiz.Eger zarýad beriş ulgamy aýratyn batareýanyň goragyndan ýokary bolsa, BMS / PCM tagtasy batareýany zynjyrdan aýyrar we galan batareýalar zarýad bermegini dowam etdirer.

Mysal: Paralel zarýad bermek Häzirki hasaplama

Batareýalaryň sany Jemi kuwwat (Ah) Häzirki zarýad (A)
4 40 14

Seriýa we parallel konfigurasiýalarda batareýanyň ömrüni optimizirlemek

Ömrüni gowulandyrmak üçin wagtal-wagtal batareýalary simden aýyryň we aýratynlykda zarýad beriň.Deňagramly zarýad bermek uzak möhletli öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.

Netije

Lityum RV batareýasy has köp ulanylýan güýç, has ygtybarly himiýa, ömrüň uzak bolmagy, has çalt zarýad bermek, agramyň peselmegi, çeýe gurnama we tehniki hyzmat etmezlik ýaly adaty gurşun-kislotaly batareýalardan köp artykmaçlygy hödürleýär.Dogry zarýad beriş usullaryna düşünmek we dogry zarýad berijileri saýlamak bu peýdalary hasam artdyrýar, litiý batareýalaryny islendik RV eýesi üçin ajaýyp maýa goýýar.

Lityum RV batareýalary we olaryň peýdalary barada has giňişleýin maglumat üçin blogymyza giriň ýa-da islendik sorag bilen bize ýüz tutuň.Lityuma geçmek bilen has täsirli, ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa RV tejribesinden lezzet alyp bilersiňiz.

 

Sorag-jogap

1. Näme üçin RV üçin gurşun-kislotaly batareýalardan litiý batareýalaryny saýlamaly?

Lityum batareýalary, esasanam litiý demir fosfat (LiFePO4) batareýalary, adaty gurşun-kislotaly batareýalardan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär:

 • Ulanylýan has ýokary mümkinçilik:Lityum batareýalary gurşun-kislotaly batareýalardan tapawutlylykda, kuwwatynyň 100% -ini ulanmaga mümkinçilik berýär, bu ýokary çykaryş nyrhlarynda bahalandyrylan kuwwatynyň diňe 60% -ini üpjün edýär.
 • Uzak ömri:Lityum batareýalary 10 gezek uzyn sikl ömrüne eýe bolup, ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygyny azaldýar.
 • Has çalt zarýad bermek:Gurşun-kislotaly batareýalardan 4 esse çalt zarýad alýarlar.
 • Has ýeňil agram:Lityum batareýalarynyň agramy 50-70% az bolup, ýangyç tygşytlylygyny we ulagyň işleýşini gowulandyrýar.
 • Pes hyzmat:Suwy doldurmak ýa-da aýratyn ideg etmek zerurlygy bolmazdan, olar tehniki taýdan hyzmat etmeýärler.

2. RV-de litiý batareýalaryny nädip zarýad almaly?

Lityum batareýalary kenar güýji, generatorlar, gün panelleri we ulagyň alternatory ýaly dürli çeşmeleri ulanyp zarýad alyp bolýar.Zarýad beriş usullary aşakdakylary öz içine alýar:

 • Çekiş zarýadlary:Pes hemişelik tok.
 • Floüzýän zarýad:Häzirki çäklendirilen hemişelik naprýa .eniýe.
 • Köp basgançakly zarýad:Üznüksiz tokda köp zarýad bermek, hemişelik naprýa ateniýede siňdiriş zarýady we 100% zarýad ýagdaýyny saklamak üçin ýüzýän zarýad.

3. Bar bolan gurşun-kislotaly batareýa zarýad berijisini litiý batareýalaryna zarýad bermek üçin ulanyp bilerinmi?

Hawa, litiý batareýalaryna zarýad bermek üçin bar bolan gurşun-kislotaly batareýa zarýad berijisini ulanyp bilersiňiz, ýöne litiýa mahsus zarýad berijiniň berýän has çalt zarýad bermeginiň doly artykmaçlygyny alyp bilmersiňiz.Naprýatageeniýe sazlamalary meňzeş bolsa-da, öndürijiligi optimizirlemek we batareýanyň iň gowy saglygyny üpjün etmek üçin litiý bilen işleýän güýçlendirijini ulanmak maslahat berilýär.

4. Lityum RV batareýalarynyň howpsuzlyk aýratynlyklary haýsylar?

Lityum RV batareýalary, esasanam LiFePO4 himiýasyny ulanýanlar, howpsuzlygy göz öňünde tutup döredildi.Olardan goraýan ösen gorag zynjyr modullaryny (PCM) öz içine alýar:

 • Artykmaç töleg
 • Artykmaç akym
 • Artykmaç temperatura
 • Gysga zynjyrlar

Bu, beýleki batareýalar bilen deňeşdirilende has ygtybarly we ygtybarly edýär.

5. RV-de litiý batareýalaryny nädip gurmaly?

Lityum batareýalary çeýe gurnama opsiýalaryny hödürleýär.Olary dik ýa-da gapdalynda gurup bolýar, bu has çeýe konfigurasiýa we giňişlik ulanmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, adaty BCI topar ölçeglerinde bar, olary gurşun-kislotaly batareýalaryň ýerine çalyşýar.

6. Lityum RV batareýalary haýsy tehniki hyzmaty talap edýär?

Lityum RV batareýalary tehniki taýdan işlemeýär diýen ýaly.Gurşun-kislotaly batareýalardan tapawutlylykda, suwy köpeltmek ýa-da yzygiderli ideg etmek talap edilmeýär.Olaryň öz-özünden pes çykmagy, ýygy-ýygydan gözegçilik etmezden saklanyp biljekdigini aňladýar.Şeýle-de bolsa, ýagdaýynyň gowy bolmagyny üpjün etmek üçin açyk zynjyr naprýa .eniýesini (OCV) her alty aýdan bir gezek barlamak maslahat berilýär.

 


Iş wagty: Iýun-06-2024