• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Önümler

Kamada Power C&I Energiýa Saklaýyş CESS 215kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

Gysga düşündiriş:

“Kamada Power” 215 kWt sagatlyk täjirçilik täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary birnäçe esasy artykmaçlyga eýe bolup, ony uly göwrümli energiýa dolandyryşy üçin özüne çekiji saýlaýar.Birinjiden, onuň ýokary energiýa kuwwaty ygtybarly ätiýaçlyk güýjüni we iň ýokary syrylmagyny üpjün edýär, energiýa çykdajylaryny azaldýar we netijeliligi ýokarlandyrýar.Ulgamyň ösen litiý-ion batareýa tehnologiýasy ýokary energiýa dykyzlygyny, uzak aýlawly ömri we pes tehniki hyzmaty hödürleýär, umumy berkligi we öndürijiligi ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, onuň modully dizaýny, ulalýan energiýa isleglerini kanagatlandyrmak üçin aňsat giňelmäge mümkinçilik berýän ulalmaga mümkinçilik berýär.Ulgam, şeýle hem, energiýa sarp edilişine real wagt gözegçiligi we optimizasiýany üpjün edip, akylly energiýa dolandyryş programma üpjünçiligini birleşdirýär.Ygtybarly howpsuzlyk aýratynlyklary we pudak standartlaryna laýyk gelmek bilen, bu energiýa saklaýyş çözgüdi, senagat we söwda şertlerinde energiýa çeşmelerini dolandyrmagyň ygtybarly, täsirli we dowamly usulyny üpjün edýär.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Kamada Power 215kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 002Kamada Power 215kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 003Kamada Power 215kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 004Kamada Power 215kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 005

Kamada PowerC&I energiýa ammaryCESS 215kwh Batareýa ammary BESS SenagatSöwda energiýa saklaýyş ulgamlary

 

  50kw / 100kWt 100kW / 215kWh
Model KMD-CI-10050A-ESS KMD-CI-215100A-ESS
Maks.PV giriş güýji 50kW 100kW
Maks.Pv giriş ses berişligi 620V 680V
STS STS islege bagly STS islege bagly
Transformator Içindäki transformator Içindäki transformator
Sowadyş usuly Kondisioner 2000W Kondisioner 3000 / 4000W
Batareýa (DC)    
Batareýanyň kuwwaty 100kWt 215kWt
Bahalandyrylan ulgam naprýa .eniýesi 302.4V-403.2V 684V-864V
Batareýanyň görnüşi LFP3.2V LFP3.2V
Batareýa öýjükleriniň kuwwaty 280Ah 280Ah
Batareýa tapgyry 1P16S 1P16S
AC    
AC güýji 50kW 100kW
AC tok 72A 144A
AC naprýa .eniýesi 380VAC, 50 / 60Hz 380VAC, 50 / 60Hz
THDi <3% (bahalandyrylan güýç)  
PF -1 TO +1 yza galýar  
Umumy parametrler    
Gorag derejesi IP55  
Izolýasiýa tertibi Izolýasiýa däl  
Işleýiş temperaturasy -40 ~ 55 ℃  
Belentlik 3000m (> 3000m deratasiýa)  
Aragatnaşyk interfeýsi RS485 / CAN2.0 / Ethemet / gury cntact  
Ölçegi (H.WD) 210011001000 236016001000

Kamada Power C&I Energiýa Saklaýyş CESS 215kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary ösen aýratynlyklary we köpugurly mümkinçilikleri birleşdirip, energiýa dolandyryşyny optimizirlemek isleýän kärhanalar üçin özüne çekiji maýa goýumyna öwrülýär.Onuň birmeňzeş dizaýny we aňsat gurnamasy başlangyç çykdajylary we ýerleşdiriş wagtyny azaldýar, çeýe kuwwatly çykyş we giň naprýa rangeeniýe diapazony dürli amaly talaplara laýyklygy üpjün edýär.Capacityokary kuwwatly we uzak wagtlap dowam edýän LiFePO4 batareýalary ygtybarly we dowamly energiýa saklamagy üpjün edýär, tehniki hyzmat zerurlyklaryny azaldýar we maýa goýumlaryndan iň köp girdeji gazanýar.Toruň daşynda / işlemegi we ygtybarly howpsuzlyk aýratynlyklary ulgamyň ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny hasam ýokarlandyrýar, ähli ssenariýalarda rahatlyk we üznüksiz elektrik üpjünçiligini hödürleýär.

Bu energiýa saklaýyş ulgamyny birleşdirip, kärhanalar ep-esli tygşytlamagy gazanyp bilerler, energiýa netijeliligini ýokarlandyryp bilerler we üznüksiz amallary üpjün edip, häzirki zaman senagat we täjirçilik energiýa strategiýalarynyň möhüm bölegi edip bilerler.215 kWt energiýa saklaýyş ulgamymyzyň energiýa dolandyryşyňyzy üýtgedip biljekdigi we bäsdeşlik ukybyny üpjün edip biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

215 kWt sagatlyk söwda täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamynyň esasy artykmaçlyklary

Hemme zat dizaýn

Ansat gurnama: Toplumlaýyn dizaýn, gurnama wagtyny we çykdajylaryny azaldyp, gurnama işini aňsatlaşdyrýar.Ulanyjy üçin amatly çemeleşme, dürli önümçilik we täjirçilik şertlerinde bökdençsiz ýerleşdirilmegini üpjün edýär, bu kärhanalara güýçlendirilen energiýa dolandyryşyndan çalt peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

10/100 kWt çykyş güýji

Çeýe güýç çykyşy: Ulgam dürli energiýa talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýeligi üpjün edip, 10 kWt we 100 kW kuwwatlylygy üpjün edýär.Bu uýgunlaşma, kiçi täjirçilik kärhanalaryndan başlap iri senagat desgalaryna çenli köp sanly amaly ýerine ýetirýär.

Grid-off-inverter çeýe ulanylyşy

Köpugurly operasiýa: Ulgam, gözenegiň üsti bilen we daşarky ssenariýalarda netijeli işlemäge mümkinçilik berýän açyk / tokly inwertory özünde jemleýär.Bu köpugurlylyk üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýär, energiýanyň garaşsyzlygyny ýokarlandyrýar we belli bir amaly zerurlyklara görä energiýa sarp edilişini optimallaşdyrýar.

120V-850V naprýa .eniýe diapazony

Giň naprýa .eniýe diapazony: 120V-den 850V çenli giň woltly diapazonda işleýän ulgam dürli energiýa saklamak we paýlamak talaplaryny öz içine alýar.Bu çeýeligi, dürli enjamlar we energiýa çeşmeleri bilen birleşmäge, sazlaşyklylygy we netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Maksimum 200.45 kWt kuwwat

Capokary kuwwat: Iň ýokary kuwwaty 200,45 kWt, üç batareýa paketi ýa-da jemi ýigrimi bilen goldanýan ulgam ep-esli energiýa saklamagy üpjün edýär.Bu ýokary kuwwat, talaplaryň iň ýokary döwürlerinde we uzak wagtlap üzülýän wagtynda ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär, bu möhüm programmalar üçin ygtybarly çözgüt bolýar.

LiFePO4 10 ýyllyk sikl ömri bolan batareýalar

Çydamly we uzak dowamly: Ulgam howpsuzlygy, uzak aýlawly ömri we durnuklylygy bilen tanalýan LiFePO4 (Lityum Iron Fosfat) batareýalaryny ulanýar.10 ýyllyk sikl ömri bilen, bu batareýalar çalyşmagyň ýygylygyny we umumy tehniki çykdajylary azaldyp, ygtybarly we dowamly energiýa saklamagy hödürleýär.

Howpsuzlygy goramak BMS-iň 8 gatlagy

Giňeldilen howpsuzlyk: Öňdebaryjy Batareýany Dolandyryş Ulgamy (BMS) dürli şertlerde howpsuz işlemegi üpjün edip, sekiz gatlak howpsuzlygy goraýar.Bu hemmetaraplaýyn gorag, energiýa saklaýyş ulgamynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny kepillendirýän artykmaç zarýad bermegi, aşa köp zarýad bermegi, aşa köp, gysga utgaşmany we ýylylyk dolandyryşyny öz içine alýar.

 

Kamada Power bilen habarlaşyň

BasyňKamada Power bilen habarlaşyň täjirçilik we senagat energiýa saklaýyş ulgamlary üçin ýöriteleşdirilen çözgütler üçin

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň